Zápisní řád

Cílem činnosti Klubu chovatelů slovenských čuvačů je chov dědičně zdravých jedinců odpovídajících plemenným znakům jak exteriérovým tak povahovým podle platného plemenného standardu FCI, kteří zároveň nemají žádné podstatné dědičné vady, jež by mohly nepříznivě ovlivnit jejich funkční zdraví. Chov a rozvoj plemene slovenský čuvač vychází z dlouhodobých cílů Klubu chovatelů slovenských čuvačů a rozumných zásad tak, aby chovem nedocházelo ke vzniku chorob, povahových vad či nedostatku užitkových schopností. Chov musí sloužit zachování a pokud možno rozšiřování genetické různorodosti plemene.

I. Obecná ustanovení

1. Zápisní řád Klubu chovatelů slovenských čuvačů (dále jen „KCHSČ“) slouží k řízení chovu plemene slovenský čuvač a je zpracován v souladu s předpisy Mezinárodní kynologické federace (dále jen „FCI“) a Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“).
2. Normou pro chov plemen psů zastřešených Českomoravskou kynologickou unií (ČMKU) je Zápisní řád ČMKU; chovatelé a majitelé chovných jedinců jsou povinni dodržovat jeho ustanovení, jinak se vystavují nebezpečí kárného postihu.
3. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení Zápisního řádu ČMKU, ustanovení Mezinárodního chovatelského řádu FCI a ustanovení dalších vyšších závazných norem souvisejících s chovem.
4. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem regulérnosti chovu vůči ČMKU.
5. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu vydaného národní kynologickou organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto konání.
6. Vedení plemenné knihy KCHSČ smluvně zajišťuje příslušné pracoviště Plemenné knihy ČMKJ (dále jen „PK“).
7. Chovní psi a feny ve smyslu tohoto řádu jsou čistokrevní jedinci s průkazem původu vydaným nebo registrovaným PK uznanou FCI, kteří byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených tímto řádem.
8. Chovatelem ve smyslu tohoto řádu se rozumí fyzická osoba starší osmnácti let, která má registrován chráněný název chovatelské stanice a v době krytí a vrhu chovné feny je jejím držitelem.
9. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba čistokrevných psů s průkazem původu (dále jen „PP“) respektující zásady genetického zdraví jedince i celé populace.
10. Zápisní řád KCHSČ je závazný pro všechny členy klubu a též pro nečleny klubu, kterým je na základě písemné smlouvy s KCHSČ poskytnut chovatelský servis; návrh smlouvy o poskytování chovatelského servisu pro nečleny je přílohou č. 1 tohoto zápisního řádu.
11. Podmínky pro zařazení do chovu jsou specifikovány v Bonitačním řádu KCHSČ; Bonitační řád je přílohou č. 2 tohoto zápisního řádu.

II. Chov plemene a jeho řízení

1. Klub chovatelů slovenských čuvačů je ve smyslu Zápisního řádu ČMKU garantem regulérnosti chovu plemene slovenský čuvač; chov plemene je chovem kontrolovaným.
2. Kontrolovaným chovem se rozumí, že výběr rodičovského páru je věcí chovatele, podléhá schválení poradcem chovu; ten důsledně dbá jak cílů, které klub v oblasti chovu sleduje, tak svých povinností uvedených ve stanovách, v tomto zápisním řádu a dalších klubových dokumentech.
3. Chov je řízen především ve smyslu zachování zdraví populace, k potlačení dědičných chorob a dále k potlačení všech vad, které jsou dle Bonitačního řádu KCHSČ označeny jako vady vyřazující z chovu.
4. Vedením chovatelské evidence a řízením chovu je pověřen poradce chovu (dále jen „PCH“).
5. Poradce chovu při své činnosti vždy respektuje zásady genetického zdraví jedince i populace, zodpovědně navrhuje rodičovské páry a nepřipouští matadorský chov (mnohonásobné využívání chovných psů).
6. Chov spočívá ve výběru spojení dvou vhodných jedinců chovatelem nebo jejich výběru chovatelem na návrh poradce chovu. Vhodní jedinci jsou vybíráni především podle optimálních plemenných znaků a zároveň se snahou o vyrovnání jejich případných nedostatků.
7. V chovu se nepovoluje spojení chovných jedinců, kteří jsou v úzkém příbuzenském vztahu, a to ve vztahu matka-syn, otec-dcera a sourozenci. KCHSČ doporučuje vždy spojení jedinců, u nichž se v předchozích 3 generacích nevyskytují společní předci.
8. Chovná fena může mít v průběhu dvou kalendářních let maximálně dva vrhy. Optimální je jeden vrh v jednom kalendářním roce. V případě, že má chovná fena vícepočetný vrh, je chovatel povinen do následujícího krytí této feny dodržet lhůtu minimálně 8 měsíců od narození posledního vrhu; vícepočetným vrhem se rozumí narození 8 a více štěňat. Za dodržení této lhůty je odpovědný chovatel.
9. Chovný jedinec s DKK vyšším než 0/0 (A/A) může být v rámci chovu využit pouze ve spojení s chovným jedincem s DKK 0/0 (A/A).
10. V chovu KCHSČ lze využít chovného jedince s vyhodnocením DKK do hodnoty 2/2 (C/C).

III. Chovní jedinci

1. Psi a feny jsou zařazeni do chovu jako chovní jedinci zápisem do evidence chovných jedinců příslušným pracovištěm plemenné knihy po úspěšném splnění podmínek pro zařazení do chovu stanovených KCHSČ; tyto jsou specifikovány Bonitačním řádem KCHSČ (příloha č. 2 Bonitační řád)
2. Zápis do evidence chovných jedinců potvrdí pracoviště plemenné knihy v PP.
3. Chovní jedinci, kteří nejsou v plemenné knize evidováni jako chovní, nesmí být použiti k chovu a krytí v ČR ani v zahraničí.
4. K chovu smí být použiti chovní jedinci po dosažení minimální věkové hranice a to:
a) feny ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku
b) psi ode dne ukončeného 17. měsíce až neomezeně.
5. Fena smí být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den ukončení 8. roku věku (např. fena narozená 1. ledna 2005 smí být naposledy kryta 31. prosince 2013). Výjimku z tohoto ustanovení může povolit poradce chovu pouze pro jedno zabřeznutí na základě:
a) písemné žádosti chovatele
b) potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření feny na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik.
6. Chovného jedince lze z chovu vyloučit či omezit jeho působení v chovu, pokud se u jeho potomků objeví geneticky vázané vady či zdravotní potíže, nebo se u nich vyskytnou hrubé vady proti standardu.
7. KCHSČ respektuje chovné jedince zařazené do chovu jiným klubem v rámci ČR.
8. KCHSČ zařazuje do chovu jedince v majetku občanů ČR bonitované v zemi původu, kteří mají ve věku 12 měsíců a výše vyhotoveno a vyhodnoceno RTG DKK kterýmkoliv posuzovatelem v ČR s licencí KVL ČR; výsledek RTG DKK musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu KCHSČ.

IV. Import a export chovných jedinců

1. Importem chovného jedince se rozumí dovoz chovného jedince, který má v zahraničí vystaven exportní průkaz původu na českého majitele.
2. Importovanému chovnému jedinci s exportním PP vystaveným na českého majitele postačuje k zařazení do chovu doklad o chovnosti psa dle podmínek dané země, v které byl uznán chovným, doklad o vyhodnocení DKK a zápis do plemenné knihy ČR.
3. Importovaného chovného jedince lze využít v chovu po jeho zápisu do plemenné knihy ČR. Zápisem importovaných jedinců do plemenné knihy se zabývá Zápisní řád ČMKU. *(čl. XI odst. 1 až 14)
4. Chovného jedince, kterému byl v ČR vystaven exportní průkaz původu na zahraničního majitele, lze využít v tuzemském chovu teprve po jeho zápisu v plemenné knize cizího státu a dále za předpokladu, že podle předpisů tohoto státu jde o jedince, který splňuje podmínky pro využití v chovu.

V. Seznam chovných jedinců

1. Seznam chovných jedinců je k dispozici u poradce chovu; zároveň je veden v elektronické podobě a zveřejněn na webových stránkách klubu.
2. Zveřejnění chovného jedince na webových stránkách klubu je provedeno na základě písemného souhlasu majitele; za správnost uvedených informací o chovném jedinci zodpovídá majitel.
3. Na webových stránkách klubu je možné u každého chovného jedince uvádět:
a) základní údaje o chovném jedinci; celé jméno, číslo zápisu v pracovišti plemenné knihy, datum narození, číslo čipu, rodokmen, jméno chovatele
b) krevní linie
c) bonitační kód; včetně náhledu bonitační karty se zapsanými údaji
d) výsledek vyhodnocení DKK
e) přehled výstavních ocenění a dosažených titulů, popř. absolvované zkoušky
f) jména rodičů včetně dosažených titulů
g) popis jedince majitelem
h) jméno majitele, včetně kontaktu na majitele
i) odkaz na webovou prezentaci
j) fotografie chovného jedince.
4. Seznam chovných jedinců má tři části:
a) chovné feny
b) chovní psi
c) galerii předků (do této sekce jsou zařazeni chovní jedinci po skončení chovnosti anebo po nahlášeném úmrtí či ztrátě).
5. Seznam chovných jedinců se řadí abecedně.

VI. Chovatel, majitel a držitel chovného jedince

1. Majitel (případně spolumajitel) chovného jedince je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická) vlastnící daného jedince, uvedená v průkazu původu příslušného jedince. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny. *(čl.V odst. 1)
2. Držitelem chovného jedince je buď majitel, nebo osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponováním s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou. *(čl.V odst. 2)
3. Chovatel je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU. *(čl.V odst. 3)
4. Každá změna vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu, do 15 dnů oznámena KCHSČ a pracovišti plemenné knihy a doložena kopií aktuálního originálu průkazu původu s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit KCHSČ a pracovišti plemenné knihy úhyn chovného jedince. *(čl.V odst. 4)
5. Změna držení musí být ohlášena KCHSČ a pracovišti plemenné knihy:
a) u chovného psa neprodleně
b) u feny se žádostí o krycí list
c) při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá smlouva.
6. Postup při převodu březí feny a v případě úmrtí majitele březí feny stanoví Zápisní řád ČMKU. *(čl.V odst. 6 až 7)
7. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit pracovišti plemenné knihy souhlas s podpisovým právem buď jednoho ze spolumajitelů, nebo držitele podepsaný všemi ostatními spolumajiteli. *(čl.V odst. 8)
8. V případě členství ve dvou klubech je převod březí feny z klubu do klubu možný pouze po dohodě obou klubů – vrh má být formálně dokončen v klubu, který vydal krycí list, nedohodnou-li se kluby mezi sebou jinak. *(čl.V odst. 10)
9. V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu musí být doložena pracovišti plemenné knihy smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitelů. Písemné postoupení práva k chovu se musí v kopii neprodleně poskytnout příslušnému pracovišti plemenné knihy a KCHSČ. *(čl.V odst. 13)

VII. Chovatelská stanice

1. Zřízení registrované chovatelské stanice na základě podání žádosti vyřizuje ČMKU.
2. Záležitosti týkající se chovatelské stanice upravuje Zápisní řád ČMKU. *(čl. III odst. 1 až 10)
3. Evidenci FCI uznaných a mezinárodně chráněných názvů chovatelských stanic vede Mezinárodní kynologická federace, na českém území evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.
4. Chovatelská stanice nemůže být předmětem spoluvlastnictví.

VIII. Krycí list

1. Krycí list je vystaven KCHSČ na základě písemné žádosti budoucího chovatele.
2. Nečlenům je krycí list vystaven na základě uzavřené smlouvy chovatele – nečlena s KCHSČ o poskytování chovatelského servisu (příloha Návrh smlouvy o poskytování chovatelského servisu KCHSČ).
3. V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu musí být Plemenné knize ČMKJ doložena smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitelů.
4. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně poskytnout pracovišti Plemenné knihy ČMKJ a KCHSČ. Smlouva o postoupení práva chovu musí být přiložena k žádosti o krycí list, pokud již nebyla dříve poskytnuta KCHSČ.
5. Písemná žádost o vystavení krycího listu je přístupná ke stažení ve formě formuláře na webových stránkách KCHSČ. Budoucí chovatel může zažádat o zaslání této písemné žádosti poštou PCH.
6. Na žádost chovatele doporučí poradce chovu vhodné psy pro krytí a odůvodní jejich pořadí tak, aby chovatel měl relevantní informace pro své rozhodnutí. PCH navrhne chovateli, je-li to možné, 3 chovné psy.
7. Návrh výběru spojení dvou chovných jedinců uvedených chovatelem v žádosti o krycí list zamítne PCH jen v případě, že spojení navržené chovatelem je v rozporu s tímto řádem.
8. PCH oznámí chovateli zamítnutí navrženého spojení písemně dopisem nebo elektronickou poštou nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti o krycí list. PCH musí své zamítnutí navrženého spojení ve svém oznámení stručně odůvodnit.
9. Krycí list je zásadně vystavován poradcem chovu.
10. O krycí list žádá budoucí chovatel nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím.
11. V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí být pracovišti PK a KCHSČ doloženo písemnou smlouvou.
12. Pokud fena nebyla uchovněna v KCHSČ, došlo-li ke změně vlastnictví nebo se jedná se o první odchov štěňat prostřednictvím KCHSČ, je třeba k žádosti doložit kopii:
a) PP (oboustranně) s vyznačeným zápisem o chovnosti feny
b) bonitační karty feny
c) vyhodnocení DKK feny, v případě že DKK není vyznačeno v PP
d) schváleného registrovaného názvu chovatelské stanice.
13. V případě žádosti o krytí feny psem, který není v majetku člena KCHSČ je třeba doložit:
a) kompletní kopii PP,
b) kopii vyhodnocení DKK,
c) doklad o chovnosti psa podle podmínek dané země.
14. Bez dokladů, které musí být doloženy k písemné žádosti, nesmí PCH vystavit krycí list.
15. Krycí list vyhotoví PCH ve 4 výtiscích. Jeden zůstává u PCH. Tři krycí listy zasílá PCH chovateli do 14 dnů po obdržení žádosti. Spolu s krycími listy obdrží budoucí chovatel informace o krycích psech schválených poradcem chovu a informace a doporučení k období krytí.
16. Po uskutečnění krytí je chovatel povinen odeslat krycí list č. 3 nejpozději do 14 dnů PCH.
17. Krycí listy musí obsahovat následující údaje:
a) jméno feny, číslo zápisu, datum narození, výsledek DKK, bonitační kód
b) jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny
c) jméno psa (psů-max. tří) navrženého (navržených) majitelem nebo doporučeného (doporučených) PCH ke krytí, číslo zápisu, výsledek DKK, bonitační kód
d) jméno a adresu majitele nebo držitele krycího psa
e) podpisy obou majitelů (držitelů)
f) místo a datum krytí
g) podpis PCH a datum vystavení krycího listu.
18. Účinnost krycího listu zaniká:
a) uplynutím 80 dní od uskutečněného krytí, pokud nedošlo k zabřeznutí
b) dnem ukončeného 8. roku věku feny
c) na základě ukončení jeho platnosti.
19. Krycí list platí po dobu 12-ti měsíců ode dne vystavení.

IX. Krytí

1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného krycího listu.
2. Během jednoho hárání smí být fena úspěšně nakryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě. *(čl.V II odst. 2)
3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel (resp. držitel) je povinen doprovázet fenu ke krytí. Fenu může doprovázet též jím zmocněná osoba. *(čl.V II odst. 3)
4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět majitel feny. *(čl.V II odst. 4)
5. Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila třetí osobě. *(čl.V II odst. 5)
6. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes uvedený na krycím listu. *(čl.V II odst. 6)
7. Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny jakékoli vyrovnání. Případné vydání průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení se – stejně jako v případě jiného neplánovaného krytí – řeší podle čl. XI tohoto zápisním řádu.
8. Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu. *(čl.V II odst. 8)
9. Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním majitele (držitele) chovného psa, je povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním majitele (držitele) chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit majiteli (držiteli) chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody. *(čl.V II odst. 9)
10. Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) feny krycí listy:
a) krycí list č. 1 si ponechává majitel psa
b) krycí list č. 2 si ponechává majitel chovné feny
c) krycí list č. 3 majitel chovné feny odešle PCH.
11. V případě zapůjčení feny podepisuje krycí list majitel nebo držitel feny v době krytí podle data uzavření smlouvy. *(čl.V I odst. 6)
12. Majitel psa je oprávněn podepsat potvrzení o uskutečněném krytí až po zaplacení smluvené náhrady za krytí. Zadržení feny jako zástavy je zakázáno.
13. Řádně vyplněný a podepsaný krycí list je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu.
14. Přihláška vrhu je nutná k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.
15. Do 14 dnů od krytí zašle majitel (držitel) feny poštou na adresu uvedenou na krycím listu PCH řádně vyplněný a podepsaný krycí list č. 3 a nahlásí tak termín krytí a jméno psa, který fenu kryl.
16. PCH odešle do 14 dnů na základě potvrzeného krycího listu majiteli (držiteli) hlášení vrhu, informace a doporučení k období březosti feny a narození štěňat.
17. V případě podezření, že štěňata ve vrhu nepocházejí z uváděného spojení, má KCHSČ právo nařídit kontrolu paternity. Pokud se prokáže, že některé ze štěňat neodpovídá uvedeným rodičům, nese náklady na vyšetření chovatel, v případě opačném nese náklady KCHSČ.
18. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

X. Inseminace

1. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito buď spermatu určeného (dohodnutého) psa, nebo spermatu s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským krycím řádem FCI povolit PK ČMKU. Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem potvrdí veterinární lékař na předepsaném formuláři ČMKU. *(čl.V II odst. 12)
2. Inseminaci lze provést po splnění výše uvedených podmínek pouze se souhlasem majitele nebo držitele krycího psa.

XI. Neplánované krytí

1. Neplánované čistokrevné krytí bude dodatečně uvedeno do souladu se Zápisním řádem KCHSČ, pokud rodičovský pár vyhovuje z hlediska cílů klubu a priorit chovu a splňuje podmínky pro využití v chovu podle Zápisního řádu KCHSČ.
2. Jestliže budoucí chovatel požádá o dodatečné vystavení krycího listu, PCH rodičovský pár posoudí stejně jako v ostatních případech a vydá dodatečně krycí list.
3. V případě vyslovení dodatečného souhlasu s neplánovaným krytím zaplatí budoucí chovatel za dodatečné vystavení krycího listu poplatek ve výši 1000,- Kč na účet klubu.
4. PCH vystaví a odešle budoucímu chovateli dodatečně vystavený krycí list po připsání částky na účet klubu.

XII. Zahraniční krytí

1. Zahraničním krytím se rozumí krytí, kdy fena a pes, kteří tvoří rodičovský pár, jsou registrováni v plemenných knihách různých zemí; místo, kde dochází ke krytí, není rozhodující.
2. Podle ustanovení tohoto Zápisního řádu KCHSČ se postupuje pouze v případě takového zahraničního krytí, kdy vrh bude zapsán do české plemenné knihy.
3. Chovný jedinec, který je chovný podle předpisů země, v níž je registrován v plemenné knize, je bez dalšího uznán jako chovný jedinec podle tohoto zápisního řádu.
4. V případě zahraničního krytí budoucí chovatel k žádosti o krycí list doloží u navrženého zahraničního krycího psa:
a) kompletní kopii PP
b) kopii vyhodnocení DKK
c) v případě že z PP nevyplývá, že jde o chovného jedince, je třeba chovnost jedince doložit kopií dokladu o zařazení mezi chovné jedince dle podmínek dané země.

XIII. Úhrada za krytí

1. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody mezi majiteli budoucího rodičovského páru; KCHSČ doporučuje před každým zamýšleným krytím uzavřít písemnou dohodu a zvláště ve věci finančních závazků sjednat jasné podmínky. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.
2. Majitel psa mimo dohodnuté částky nemá žádné právo požadovat na majiteli feny potomky psa. Zvláště nemá žádný právní nárok na přenechání štěněte. Pokud je však přenechání štěněte dohodnuto jako náhrada za krytí, je třeba tuto dohodu písemně stvrdit ještě před krytím. V takovém ujednání musí být bezpodmínečně zohledněny následující body:
a) doba výběru štěněte majitelem psa
b) doba odevzdání vybraného štěněte majiteli psa
c) doba, do které si majitel psa musí štěně vybrat (po jejímž uplynutí právo na výběr štěněte zaniká)
d) doba, do které majitel psa musí štěně převzít (po jejímž uplynutí právo na převzetí štěněte zaniká)
e) ustanovení týkající se výloh na dopravu
f) zvláštní ustanovení pro případ, že fena vrhne jen mrtvá štěňata nebo jen jediné štěně nebo když vybrané štěně před odběrem uhyne.
3. Pokud pes z nějakého důvodu nenakryje nebo fena není ke krytí ochotna, takže ke krytí nedojde, má majitel psa přesto právo na úhradu nákladů, ne však na částku smluvenou za krytí.
4. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak. *(čl.V II odst. 13)
5. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny. *(čl.V II odst. 14)
6. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí. *(čl.V II odst. 15)

XIV. Majitel / držitel krycího psa

1. Majitelem krycího psa ve smyslu tohoto řádu je majitel chovného psa se zápisem v průkazu původu z plemenné knihy o zařazení do evidence chovných jedinců.
2. Majitel (držitel) chovného psa je oprávněn odmítnout krytí chovné feny bez odůvodnění.
3. Majitel (držitel) chovného psa je oprávněn před krytím požadovat po majiteli chovné feny uvedené na platném krycím listě potvrzeném PCH:
a) doložení platného očkování chovné feny
b) prokázání identifikace chovné feny tetovacím číslem nebo číslem čipu uvedeným v PP.
4. Majitel krycího psa nesmí svolit ke krytí feny mladší 18 měsíců.
5. Majitel chovného psa je povinen vést evidenci krytí; uchovávat originály krycích listů, na jejichž základě došlo k úspěšnému krytí.
6. Majitel chovného psa je povinen po uskutečněném krytí zaslat písemně nebo elektronicky kopii krycího listu poradci chovu KCHSČ.

XV. Vrh

1. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a poradci chovu do 75 dnů po krytí. *( čl. VIII odst. 3)
2. Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit na jiném místě, musí být o této skutečnosti uvědomen poradce chovu KCHSČ.
3. Chovatelům (držitelům) je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky či mláděte. V případě nutnosti je povinnost zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem. *(čl. I odst. 1)
4. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici, a ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu. *(čl. I odst. 1)
5. O narození štěňat je chovatel povinen informovat držitele psa a PCH do 10 dnů od narození štěňat. PCH je informován chovatelem formou hlášení vrhu; on-line formulář na webových stránkách klubu.
6. Hlášení vrhu obsahuje následující údaje:
a) základní identifikační údaje
b) datum krytí a vrhu
c) počet celkem narozených a mrtvě narozených štěňat
d) pohlaví
e) jména štěňat
f) informaci o tom, zda jsou štěňata ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě uvést držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).
7. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada začínající písmenem „A“. Jména vrhu C nelze směšovat se jmény začínající písmenem CH, které je samostatným písmenem české abecedy. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka česká ani cizojazyčná (von, of,…). Chovateli je umožněno vynechat v abecedě písmena CH, Q, Y, X a písmena s diakritikou. *(čl. X odst. 6)
8. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat. *(čl. X odst. 7)
9. Hlášení vrhu je podkladem pro vystavení přihlášky vrhu.
10. PCH na základě hlášení vrhu odešle poštou do 10 dnů majiteli (držiteli) feny:
a) přihlášku vrhu s žádostí o přidělení zápisových čísel Plemennou knihou ČMKJ.
b) formulář Veterinární zpráva pro každé štěně
c) přílohu s uvedenými dokumenty, které se odesílají spolu s přihláškou vrhu na PK ČMKJ
d) informace a doporučení v době vrhu
11. PCH vyhotoví 1 kopii přihlášky vrhu a uloží ve své evidenci,
12. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Štěňata (vrh) musí být v době odběru označena čipováním.
13. Chovatel je povinen informovat všechny nové majitele o existenci a činnosti klubu a předat klubové materiály určené pro nové majitele štěňat.
14. Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice.

XVI. Zápis štěňat do plemenné knihy

1. Zápis štěňat do plemenné knihy se řídí Zápisním řádem ČMKU. *(čl. X)
2. Podkladem pro zápis odchovu do PK je výhradně platná přihláška vrhu. Za platnost přihlášky vrhu zodpovídá KCHSČ.
3. Všechna štěňata jsou zapisována v rámci Plemenné knihy ČMKJ. Přihlášku vrhu s žádostí o přidělení zápisových čísel odesílá na Plemennou knihu ČMKJ chovatel, který svým podpisem ručí za správnost všech údajů. Spolu s přihláškou vrhu a žádostí o přidělení zápisových čísel odesílá chovatel i ostatní dokumenty uvedené v příloze, které jsou součástí přihlášky vrhu nutné k zápisu štěňat a přidělení zápisových čísel.
4. Pracoviště Plemenné knihy ČMKJ přidělí čísla do 10 dnů po doručení. Přihlášku vrhu s přidělenými čísly odesílá na adresu chovatele.
5. V KCHSČ je určen jednotný způsob označování štěňat čipováním. Čipování se provádí po přidělení zápisových čísel PK ČMKJ; nejdříve však ve stáří 6 týdnů, a to celý vrh najednou. Čipováním je jednoznačně ověřen počet a pohlaví zapisovaných štěňat. Čipování provádí veterinární lékař a potvrzuje je na formuláři přihlášky vrhu se zápisovými čísly přidělenými PK ČMKJ.
6. Chovatel je povinen zároveň s čipováním štěňat:
a) pořídit a veterinárním lékařem nechat potvrdit formulář Veterinární zpráva o zdravotním a vývojovém stavu odchovaných štěňat; formulář Veterinární zpráva poskytuje chovateli poradce chovu.
b) originál formuláře odeslat nejpozději do 10 dnů od vystavení poštou na adresu poradce chovu,
c) kopii této veterinární zprávy založit do evidence vrhu; kopii zprávy může chovatel přiložit ke smlouvě s novým majitelem,
7. Chovatel odešle přihlášku vrhu s přidělenými zápisovými čísly a veterinářem potvrzeným čipováním k zápisu štěňat do Plemenné knihy ČMKJ.
8. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška vrhu označených štěňat (způsob označování viz směrnice – Směrnice pro označování štěňat ČMKU) musí být odeslána pracovišti Plemenné knihy ČMKJ nejpozději do 3 měsíců od data vrhu. *(čl. X odst. 5)
9. V případě úhynu štěněte v době od podání přihlášky vrhu s žádostí o zápisová čísla až do vystavení PP pro jednotlivá štěňata je nutné neprodleně informovat plemennou knihu.
10. Zápisy štěňat do PK se provádí podle schématu: zkratka Plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci PK rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.). *(čl. X odst. 8)
11. V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze strany chovatele může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání.

XVII. Průkaz původu

1. PP vystavuje Plemenná kniha ČMKJ na základě smlouvy s KCHSČ.
2. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. Průkaz původu je nedílnou součástí tohoto jedince. *(čl. IX odst. 3)
3. Průkaz původu je dokladem o původu jedince a je vystaven Plemennou knihou ČMKJ na formuláři uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační.
4. Vydané průkazy původu se předávají/zasílají pouze osobě uvedené jako chovatel. Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem nezpochybnitelně pověřena jiná osoba. *(čl. IX odst. 8)
5. PP musí obsahovat:
a) nutné identifikační údaje o psu/feně:
plemeno
jméno a název chovatelská stanice
pohlaví
číslo zápisu
datum narození
druh a barvu srsti
údaje o chovateli včetně adresy
podpis a razítko plemenné knihy
b) nejméně tři generace předků (neplatí pro Z Reg. a N Reg)
c) část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací. *(čl. IX odst. 2)
7. Chovatel je povinen předat podepsaný PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu po té, co jej obdržel od pracoviště Plemenné knihy ČMKJ. Cena jedince zahrnuje i cenu PP.
8. Ztrátu PP je nutno hlásit příslušnému pracovišti plemenné knihy. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený PP lze vystavit duplikát.
9. Úřední zápisy, změny a doplňky do PP smí provádět pouze příslušné pracoviště Plemenné knihy ČMKJ.
10. Zápisy do části průkazu původu k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, osoby zmocněné klubem a pověření pracovníci sekretariátu ČMKU) kromě zápisu jména a adresy majitele, který si provede majitel sám. Průkaz původu je neplatný, pokud není uveden majitel. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl. *(čl. IX odst. 7)
11. Přílohu k průkazu původu je možno vydat přímo při vydávání průkazu původu. Pokud se vydává později, pak pouze přímo na jméno doloženého majitele uvedeného v průkazu původu. Přílohu k průkazu původu vydává pracoviště Plemenné knihy ČMKJ, které vydalo průkaz původu nebo zapsalo import. *(čl. IX odst. 9)

XVIII. Vydávání přepisu a duplikátu průkazu původu

1. Záležitosti týkající se vydávání přepisu a duplikátu průkazu původu se zabývá Zápisní řád ČMKU v čl. XIII odst. 1 až 3.

XIX. Export

1. V případě prodeje štěněte do zahraničí nechá chovatel vystavit na jméno zahraničního majitele exportní průkaz původu.
2. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKJ označen:
a) razítkem Export Pedigree
b) reliéfním razítkem se znakem ČMKU
c) hologramem
d) kulatým razítkem ČMKU s podpisem pracovníka
e) jménem a kompletní adresou nového majitele
f) datem vystavení exportního potvrzení.
3. Exportní rodokmen se doporučuje nechat vystavit až po uskutečněném prodeji štěněte.

XX. Závěrečná ustanovení

1. Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení.
2. Zápisní řád Klubu chovatelů slovenských čuvačů byl vypracován tak, aby splňoval podmínky a ustanovení nadřízených orgánů klubu.
3. Pokud by některé z ustanovení tohoto řádu bylo v rozporu s ustanoveními předpisů ČMKU nebo FCI, platí ustanovení předpisů ČMKU a FCI jakožto vyšších právních norem.
4. Pro vyřizování agendy v rámci KCHSČ platí správní lhůta 30 pracovních dnů, není-li stanoveno jinak.
5. Z důvodu vzájemné provázanosti Zápisního řádu ČMKU a Zápisního řádu KCHSČ musí být vždy oba předpisy klubem publikovány společně.

* Zápisního řád ČMKU

Zápisní řád Klubu chovatelů slovenských čuvačů byl schválen výborem KCHSČ dne 8.4.2013 a nabývá platnosti dnem schválení.

Zpracovala: Alena Kramářová, 8.4.2013