Chovatelský servis

Klub chovatelů slovenských čuvačů poskytuje chovatelský servis členům KCHSČ a na základě písemné smlouvy s KCHSČ též nečlenům klubu.
Chovatelský servis KCHSČ zahrnuje vše související s chovem plemene slovenský čuvač s průkazem původu.

Související dokumenty

Zápisní řád
Žádost o krycí list

Chov plemene a jeho řízení:

1. Klub chovatelů slovenských čuvačů je ve smyslu Zápisního řádu ČMKU garantem za regulérnost chovu plemene slovenský čuvač; chov plemene je chovem kontrolovaným.

2. Kontrolovaným chovem se rozumí, že výběr rodičovského páru je věcí chovatele, podléhá schválení poradcem chovu; ten důsledně dbá jak cílů, které klub v oblasti chovu sleduje, tak svých povinností uvedených ve stanovách a v Zápisním řádu KCHSČ.

3. Chov je řízen především ve smyslu zachování zdraví populace, k potlačení dědičných chorob a dále k potlačení všech vad, které jsou dle Bonitačního řádu KCHSČ označeny jako vady vyřazující z chovu.

4. Vedením chovatelské evidence a řízením chovu je pověřen poradce chovu.

5. Poradce chovu při své činnosti vždy respektuje zásady genetického zdraví jedince i populace, zodpovědně navrhuje rodičovské páry a nepřipouští matadorský chov (mnohonásobné využívání chovných psů).

6. Chov spočívá ve výběru spojení dvou vhodných jedinců chovatelem nebo jejich výběru chovatelem na návrh poradce chovu. Vhodní jedinci jsou vybíráni především podle optimálních plemenných znaků a zároveň se snahou o vyrovnání jejich případných nedostatků.

7. V chovu se nepovoluje spojení chovných jedinců, kteří jsou v úzkém příbuzenském vztahu a to ve vztahu matka-syn, otec-dcera a sourozenci. KCHSČ doporučuje vždy spojení jedinců, u nichž se v předchozích 3 generacích nevyskytují společní předci.

8. Chovná fena může mít v průběhu dvou kalendářních let maximálně dva vrhy. Optimální je jeden vrh v jednom kalendářním roce. V případě, že má chovná fena vícepočetný vrh, je chovatel povinnen do následujícího krytí této feny dodržet lhůtu minimálně 8 měsíců od narození tohoto vrhu; vícepočetným vrhem se rozumí narození 8 a více štěňat. Za dodržení této lhůty je odpovědný chovatel.

9. Chovný jedinec s DKK vyšším než 0/0 (A/A) může být v rámci chovu využit pouze ve spojení s chovným jedincem s DKK 0/0 (A/A).

10. V chovu KCHSČ lze využít chovného jedince s vyhodnocením DKK do hodnoty 2/2 (C/C).