Odvolání k bonitaci

Bonitační řád KCHSČ, Článek 8

Článek 8
Opravné prostředky proti rozhodnutí bonitační komise

1. Majitel bonitovaného jedince má právo odvolat se proti rozhodnutí bonitační komise do 14 dnů ode dne konání bonitace.
2. Odvolání se podává písemně a odesílá doporučeně poštou na adresu předsedy KCHSČ.
3. O odvolání rozhoduje výbor KCHSČ, a to nejpozději do 6 týdnů od obdržení odvolání. Výsledek rozhodnutí výboru s odůvodněním se uveřejňuje na webových stránkách KCHSČ a zároveň se zasílá doporučeně na adresu odvolávajícího se, a to neprodleně po rozhodnutí.

Datum podání odvolání: 1. 7. 2014 (e-mailem, poštou následně)
Odvolávající: Martin Lisický
Odvolání
Příloha č.1 – Bonitační karta
Příloha č.2 – posudek z výstavy

Stanovisko k odvolání : vyjádření KCHSČ
Příloha č.1 – stanovisko předsedy bonitační komise