Bonitační řád KCHSČ

Článek 1
Účel bonitace

1. Bonitace je úkon spočívající v posouzení psa nebo feny starší 15 měsíců. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která slouží k určení chovné upotřebitelnosti jedince, a to na základě porovnání poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách jedince s platným standardem FCI. Bonitace je prováděna především proto, aby pomohla vytvořit podmínky pro sestavení vhodných chovných párů, tj. spojování jedinců, kteří nemají žádnou společnou vadu. Selekce takto v chovu prováděná pak směřuje k podporování žádaných znaků a potlačuje znaky nežádoucí. Bonitace současně slouží ke shromažďování poznatků o kvalitě chovu a jako pomůcka dalšího rozvoje plemene.

Článek 2
Úvodní ustanovení

1. Bonitační řád Klubu chovatelů slovenských čuvačů (dále jen KCHSČ ) stanoví podmínky pro konání bonitace a upravuje postup při bonitaci, která slouží jako základní chovatelské opatření, při němž se rozhoduje o zařazení psa nebo feny do chovu. Současně určuje základní kritéria pro vlastní rozhodnutí o zařazení konkrétního posuzovaného jedince do chovu prostřednictvím určení vad, při jejichž výskytu není zařazení do chovu přípustné.

2. Dokumenty k bonitaci a kontakty na poradce chovu jsou uveřejněny na webových stránkách klubu a vždy uvedeny ve Zpravodaji KCHSČ.

3. Vzor bonitační karty je k nahlédnutí na webových stránkách klubu. Bonitační karta může být doplněna nebo upravena podle vývoje nebo zjištěných vyskytujících se vad v chovu.

4. Výsledky bonitací jsou prezentovány v klubovém Zpravodaji a na webových stránkách KCHSČ za účelem jejich využití v chovu jednotlivými chovateli.

5. Bonitace je akce veřejná.

6. Bonitace organizuje výbor KCHSČ nejméně dvakrát ročně, o termínu a místě jejich konání informuje nejpozději 45 dní před konanou akcí prostřednictvím klubových internetových stránek.

7. Poplatek za bonitaci:
a) člen KCHSČ – zdarma
b) nečlen při podání přihlášky k bonitaci hradí částku uvedenou v poplatcích stanovených KCHSČ.

8. Vlastní bonitaci řídí bonitační komise (dále jen komise) jmenovaná výborem KCHSČ pro každou bonitaci zvlášť.

9. Členem bonitační komise je vždy rozhodčí pro posuzování exteriéru, který má aprobaci pro plemeno slovenský čuvač a je pozván předsedou KCHSČ.

10. Bonitační komise je tříčlenná:
a) předseda – rozhodčí pro posuzování exteriéru s aprobací pro plemeno slovenský čuvač
b) poradce chovu KCHSČ
c) člen pověřený výborem KCHSČ

11. Hodnocení se zapisuje pomocí bonitačního kódu, kde je písmeny a čísly hodnocena kvalita plemenných znaků exteriéru i povaha psa.

12. Absolvování bonitace je podmínkou pro zařazení jedince do chovu.

13. Bonitaci lze absolvovat pouze 1x za život psa, rozhodnutí o chovnosti je konečné.

14. Opakovaná bonitace se provádí na základě:
a) rozhodnutí nebo doporučení komise k odložení bonitace jedince. Tento důvod musí být vždy zapsán do bonitační karty, která je následně připojena k bonitační kartě o absolvování opakované bonitace s výsledkem
b) odvolání majitele proti výsledku řádné (první) bonitace dle článku 8, které schválí výbor KCHSČ.

15. Průběh opakované bonitace je stejný jako průběh bonitace řádné (první).

16. Tento bonitační řád je závazný pro členy i nečleny KCHSČ.

Článek 3
Podmínky pro připuštění k bonitaci

1. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci, kteří:
a) jsou k bonitaci řádně přihlášeni
b) mají platný průkaz původu FCI, u importovaných jedinců včetně registrace v Plemenné knize ČMKU nebo ČMKJ
c) prokáží svou identitu buď čitelným tetovacím číslem shodným s číslem uvedeným v průkazu původu, nebo čipem, jehož číslo je zapsáno v průkazu původu; pokud je pes/fena pouze čipován/a, musí být tato skutečnost oznámena v přihlášce k bonitaci
d) mají platný očkovací průkaz/pas a platná předepsaná očkování; ostatní veterinární podmínky určuje příslušná krajská nebo městská veterinární správa
e) jsou v dobrém fyzickém stavu
f) v den bonitace dosáhli věku 15 měsíců, horní věková hranice není omezena
g) absolvovali vyšetření RTG DKK po dovršení 12 měsíců či později a jejichž RTG snímek byl vyhodnocen kterýmkoliv posuzovatelem v ČR s licencí KVL ČR.

2. Hárající feny mají přístup na bonitaci pouze po předchozí domluvě s pořadatelem (KCHSČ) a její majitel je povinen řídit se na akci pokyny pořadatele; háravé feny jsou posuzovány na závěr. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout bonitaci háravých fen z organizačních či jiných důvodů. V takovém případě bude majiteli – nečlenu vrácen uhrazený bonitační poplatek.

Článek 4
Přihlášky k bonitaci

1. KCHSČ přijímá přihlášky k bonitaci on-line nebo v písemné formě zaslané poštou společně s doklady uvedenými v bodě 2.

2. K přihlášce je nutné přiložit:
a) kopii průkazu původu (oboustrannou)
b) kopii dokladu vyhodnocení RTG DKK kterýmkoli posuzovatelem v ČR s licencí KVL ČR
c) člen – kopii dokladu o zaplacení členského příspěvku
d) nečlen – kopii dokladu o zaplacení poplatku za bonitaci.

3. Přihlášku je nutno zaslat nejpozději dva týdny před konáním bonitace.

4. Pověřená osoba je oprávněna odmítnout přihlášky zaslané opožděně, neúplně vyplněné nebo v případě, že zjistí, že údaje jsou nepravdivé.

5. Pověřená osoba informuje majitele psa/feny o přijetí přihlášky k bonitaci telefonicky nebo e-mailem podle toho, jaký způsob uvedl majitel v přihlášce.

6. V případě, že se majitel se svým psem/fenou nedostaví k bonitaci, na kterou se přihlásil, a svou neúčast neomluví minimálně 5 dní před termínem konání, je KCHSČ oprávněn požadovat uhrazení částky 400,-Kč na úhradu vzniklých nákladů.

Článek 5
Účast na bonitaci

1. Majitel nebo držitel psa předloží komisi v den bonitace originál průkazu původu s řádně vyplněnou kolonkou „majitel“, očkovací průkaz s potvrzením o provedení předepsaného očkování a originál vyhodnocení RTG DKK (vyšetření RTG DKK uskutečněné po dovršení 12 měsíců věku psa/feny), které provedl kterýkoliv posuzovatel v ČR s licencí KVL ČR.

2. Rozhodčí a člen bonitační komise nesmí posuzovat psa nebo fenu v majetku svém nebo člena rodiny, případně jeho blízkých příbuzných a jedince pocházející z odchovů člena komise. Pro posouzení tohoto jedince je nutné zajistit náhradníka do bonitační komise.

3. Rozhodčí je oprávněn v závažných případech odmítnout provedení bonitace – špatný zdravotní stav, podvýživa, parazité, zašpinění, nemoc či podezření z nemoci, agresivita psa (vůči lidem či ostatním psům), jiné závažné důvody. V takovém případě se do průkazu původu neprovede žádný záznam, do bonitační karty se uvede důvod odmítnutí provedení bonitace.

4. Komise může odmítnout provedení bonitace také z dalších závažných důvodů. Například v případě změn exteriéru provedené lakováním nebo barvením srsti. Nelze také pokračovat v bonitaci u psa s provedeným veterinárním zákrokem určeným ke změně exteriéru.

5. Má-li pes/fena exteriérovou vadu v důsledku úrazu, je majitel povinen předložit bonitační komisi originál veterinárního potvrzení o úrazu, následcích úrazu a léčení.

6. Pokud bonitační komise rozhodne v zájmu jedince přihlášeného k bonitaci o odložení bonitace a bonitaci v původním termínu neprovede, musí své rozhodnutí vysvětlit majiteli psa/feny a přesně uvést důvod pro odložení bonitace na pozdější termín. Své rozhodnutí o odložení bonitace zaznamená do bonitační karty, do průkazu původu se neprovádí žádný záznam.

Článek 6
Průběh bonitace

1. KCHSČ jako pořadatel bonitace je povinen zajistit dostatečně prostorné a nerušené místo pro předvedení bonitovaných jedinců tak, aby se tito mohli dostatečně předvést v pohybu odpovídajícímu plemennému standardu. Dále je povinen zajistit další nezbytné vybavení (např. pomůcky určené pro měření psa a pevnou podložku pro změření správné výšky). V případě, že místo nebo jeho vybavení nesplňuje výše uvedené, má předseda komise nebo poradce chovu právo přerušit posuzování a požadovat po pořadateli nápravu.

2. Pořadí bonitovaných jedinců určuje bonitační komise.

3. Vlastní posuzování provádí rozhodčí v součinnosti s dalšími členy komise. V případě sporných názorů se rozhoduje hlasováním.

4. Bonitační komise zkontroluje tetovací či čipové číslo bonitovaného jedince a porovná se zápisem v PP.

5. Bonitovaného jedince předvádí před bonitační komisí jeden předvádějící. V případě, že majitel psa není totožný s předvádějícím, má právo být při posuzování před komisí přítomen.

6. Bonitovaný jedinec musí být upoután na vhodném vodítku, musí si nechat posuzujícím prohlédnout chrup a skus, v případě psa varlata a nechat se změřit. U každé manipulace se psem asistuje předvádějící.

7. Při bonitaci se hodnotí chování psa v průběhu celého posuzování. Hodnotí se především vyrovnanost jeho povahy, sebevědomí a temperament s přihlédnutím ke specifickým požadavkům plemenného standardu slovenského čuvače. Dále se hodnotí typ, rámec těla, konstituce ve vztahu ke kohoutkové výšce, pohlavní výraz, jednotlivé partie těla a jejich odchylky od standardu, celková harmoničnost, skus a chrup, kvalita srsti, pohybová mechanika a u psů přítomnost varlat v šourku. U chrupu se hodnotí aktuální stav chrupu v době bonitace a skus dle platného standardu plemene.

8. U chybějících zubů je nutné předložit veterinární osvědčení se záznamem v PP, případně RTG snímek dokazující dřívější přítomnost zubu trvalého nikoli perzistujícího. Každý chirurgický zákrok, v jehož důsledku vznikla ve smyslu bonitačních kritérií nějaká vada nebo vyřazující znak, musí být majitelem psa při bonitaci doložen veterinární zprávou (s případným doplněním rtg.a pod.). Zatajování jakýchkoliv vad je nepřípustné.

9. Průběh bonitace:
a) kontrola chrupu
b) kontrola uložení varlat v šourku
c) hodnocení exteriéru psa v postoji i pohybu
d) měření psa posuvným měřidlem na pevné podložce
e) hodnocení povahy se provádí během celého posuzování jedince
f) pověřená osoba zhotoví fotografie psa v postoji a portrétu

10. Průběh bonitace je zaznamenáván do bonitační karty. Bonitační karta je zpracovávána ve dvou originálních vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží majitel jedince, druhé vyhotovení je předáno a uchováváno u poradce chovu.

11. Bonitační karta obsahuje:
a) základní identifikační údaje jedince (včetně údajů o chovateli a majiteli)
b) základní míry jedince
c) hodnocení jednotlivých tělesných partií jedince
d) hodnocení povahy jedince
e) výsledek bonitace jedince („chovný(á)“ nebo „nechovný(á)“)
f) bonitační kód a to i v případě že jedinec nebyl zařazen do chovu
g) podpisy bonitační komise
h) podpis majitele; potvrzuje převzetí bonitační karty majitelem /držitelem jedince

12. Nedílnou součástí bonitační karty je příloha, která obsahuje:
a) hodnocení povahy jedince a posouzení pohybu
b) podpisy bonitační komise
c) podpis majitele; potvrzuje převzetí přílohy bonitační karty majitelem /držitelem jedince

13. Rozhodčí a poradce chovu jsou oprávněni zapisovat do bonitační karty poznámky, které blíže specifikují shledané nedostatky nebo vady a poslouží k upřesnění hodnocení psa.

14. Bonitační komise je oprávněna udělit výjimku z bonitačního řádu jedinci z důvodu odůvodnitelného přínosu pro chov. Takovýto jedinec je podmínečně chovný(á) po splnění specifických podmínek chovnosti, které stanoví bonitační komise.

15. Výsledek bonitace se zapisuje do průkazu původu psa s vyjádřením chovný(á) nebo podmínečně chovný(á) po splnění všech podmínek chovnosti. Výsledek bonitace s vyjádřením nechovný(á) se do PP nezapisuje.

16. Výsledek bonitace se vyznačuje do PP takto:
a) datum
b) výsledek bonitace
c) bonitační kód
d) podpis rozhodčího
e) razítko KCHSČ

17. Bonitační kód vychází z hodnocení v bonitační kartě a charakterizuje jedince po všech stránkách. Skládá se z postupného hodnocení v bonitační kartě:
a) celkový vzhled
b) zuby
c) plemenné znaky (negativní odchylky od standardu)
d) povaha (charakterizuje povahu jedince)

18. V případě úspěšného zařazení do chovu obdrží majitel psa od poradce chovu písemné informace o postupu k zapsání jedince do evidence chovných jedinců v Plemenné knize ČMKJ.

19. Pořadatel neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem v průběhu bonitace. Za škody způsobené psem ručí majitel/držitel.

Článek 7
Vyřazující vady

1. Do chovu nebudou zařazeni jedinci, kteří neodpovídají platnému standardu FCI, jedinci se zjištěnými závažnými exteriérovými či povahovými vadami a dále jedinci, na nichž byla provedena veterinární či jiná úprava k zakrytí exteriérových vad vylučujících z chovu.

2. Výsledek bonitace „nechovný(á)“ zapíše komise v případě vyřazující vady z chovu do bonitační karty.

3. Vyřazující vady:
a) provedený zákrok k odstranění nebo zakrytí jakékoliv anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyřazení z chovu
b) agresivita a úplná bázlivost
c) špatný zdravotní stav
d) výška pod dolní a nad horní hranicí určenou standardem s maximální tolerancí 1 cm
e) kryptorchismus, monorchismus
f) s vyhodnoceným stupněm DKK 3 a více (DKK – stupeň „3“, mezinárodní značení „D“) a to i jednostranně
g) růžové skvrny na nosní houbě, pyscích nebo očních víčkách
h) světlé oči
i) žluté a jinak barevné skvrny kožichu
j) chybějící zuby, předkus, podkus nebo jiné vady čelisti, které neodpovídají platnému standardu FCI.

Článek 8
Opravné prostředky proti rozhodnutí bonitační komise

1. Majitel bonitovaného jedince má právo odvolat se proti rozhodnutí bonitační komise do 14 dnů ode dne konání bonitace.

2. Odvolání se podává písemně a odesílá doporučeně poštou na adresu předsedy KCHSČ.

3. O odvolání rozhoduje výbor KCHSČ, a to nejpozději do 6 týdnů od obdržení odvolání. Výsledek rozhodnutí výboru s odůvodněním se uveřejňuje na webových stránkách KCHSČ a zároveň se zasílá doporučeně na adresu odvolávajícího se, a to neprodleně po rozhodnutí.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

1. Bonitační komise může na základě odůvodnitelného přínosu pro chov udělit výjimku z tohoto bonitačního řádu (viz článek 6, bod 14).

2. Výsledek bonitace je pro chovného jedince platný celoživotně. Chovnost mu však může být z vážných důvodů pozastavena nebo dodatečně zrušena. Takové rozhodnutí je v kompetenci výboru KCHSČ, je činěno na základě konkrétní situace v chovu, především prokáže-li se, že chovný jedinec má nebo na své potomky přenáší dědičně založené choroby nebo vady vylučující z chovu.

3. Výbor KCHSČ může v případě potřeby rozhodnout o změnách nebo doplnění tohoto bonitačního řádu.

4. Výsledky bonitací jsou zveřejňovány na webových stránkách KCHSČ a ve Zpravodaji.

5. Se souhlasem majitele/držitele bude bonitovaný jedinec prezentován na webových stránkách KCHSČ, popřípadě i ve Zpravodaji.

Schváleno výborem KCHSČ dne 21. ledna 2013 s okamžitou platností a účinností.