Žádost o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice

Mezinárodně chráněný název chovatelské stanice

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Maškova 3
182 53 Praha 8 – Kobylisy

Ze stránky Formuláře (ČMKU) si stáhněte a vytiskněte formulář „Žádanka o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice“. Čitelně vyplněný formulář s navrhovanými názvy zašlete na adresu ČMKU .
Přijetí elektronického dokumentu dosud není možné. Přiznání mezinárodně chráněného názvu se vyřizuje nejprve na ČMKU – porovnání s rejstříkem spravovaným ČMKU a potom na FCI. Počítejte s dobou vyřízení minimálně 3 měsíce.
Certifikát je zasílán na dobírku, ceny jsou uvedené v ceníku ČMKU. Osobní převzetí je možné po předchozí telefonické dohodě v úřední dny ČMKU.

1. Chovatelská stanice (dále jen CHS) není vázána na určité plemeno psů.
2. Žádost o registraci názvu chovatelské stanice se podává na předepsaném formuláři. Zde žadatel povinně vyplní: plné jméno a příjmení, titul, datum narození, přesnou adresu trvalého bydliště a připojí svůj podpis. Nepovinně vyplní: kontaktní telefon a e-mail. K žádosti povinně připojí oboustrannou kopii občanského průkazu, kde na titulní straně znečitelní rodné číslo a na druhé ponechá jako čitelný údaj pouze adresu trvalého pobytu. Bez této kopie pro ověření podkladů je možné žádost vyřídit pouze osobně. Na žádosti vyplní čitelně až 6 navrhovaných názvů v pořadí, v jakém má o přidělení zájem. Formulář ve vlastním zájmu vyplní čitelně – strojem nebo hůlkovým písmem. Formulář nelze ČMKU zasílat e-mailem nebo faxem.
3. Všechny CHS musí být mezinárodně registrovány. O mezinárodní chránění názvu CHS se žádá na rejstříku CHS ČMKU. Název musí být schválen Mezinárodním registrem CHS FCI v Belgii.
4. CHS nemůže být předmětem spoluvlastnictví. Majitelem CHS může být občan ČR s plnou právní způsobilostí a s trvalým pobytem v ČR. Cizinec může žádat o chránění názvu CHS pouze tehdy:
a) je-li oprávněn pobývat na území ČR v rámci trvalého pobytu,
b) jde-li o občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků pobývajících v ČR na základě zvláštního pobytového povolení dle hlavy IV. a zákona č. 290/2004 Sb., zákona o pobytu cizinců na území ČR,
c) má-li dlouhodobý pobyt v ČR, nebo jde-li o cizince s přechodným pobytem na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu,
d) je-li oprávněn pobývat na území ČR v rámci přechodného pobytu delšího 90ti dnů na diplomatické vízum a jiné zvláštní vízum.
5. Výjimku z výše uvedeného může povolit ČMKU svým rozhodnutím.
6. Název CHS smí mít maximálně 40 znaků včetně mezer.
7. Názvy je vhodné vybírat s ohledem na možnou budoucí změnu chovaného plemene.
8. Název nesmí být hanlivý, vulgární a mluvnicky nesprávný, nesmí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Název se připouští český i cizojazyčný.
9. Název nesmí být pouhá číslice nebo písmeno. Nesmí obsahovat přímo název plemene (ne např. Brněnská kolie).
10. Názvy musí být odlišné od již schválených a to i v různých mluvnických pádech. Za shodné názvy se považuje: Hora – z Hory – na Hoře, ale lze použít z Hory – z Velké hory – na Bílé hoře.
11. Schválený název CHS již není možno měnit.
12. Převod CHS je možný při písemném doložení notářsky ověřeného souhlasu s převodem obou zúčastněných stran (včetně podpisů, adres a rodných čísel). Osobě, jenž smluvně převedla svoji CHS na jinou osobu již nikdy nemůže být přiznán jiný název CHS.
13. CHS je možno zdědit. CHS může zdědit pouze osoba uvedená v článku 4. To se dokládá Rejstříku CHS ČMKU notářským zápisem – protokolem o projednání dědictví.
14. K zániku chráněného názvu CHS může dojít úmrtím majitele nebo písemným zrušením ze strany majitele. Po písemném zrušení registrace CHS nemůže dotyčná osoba již nikdy získat jakýkoli název CHS.
15. Archivace žádostí o chránění názvu CHS se provádí po dobu 5 let.

Směrnice schválena P ČMKU dne 04. 08. 2005 s okamžitou platností.
Úprava bodu 2 schválena P ČMKU dne 12. 06. 2007 s okamžitou platností.
Úprava bodu 3 – Usnesení P ČMKU 54/10/11 ze dne 26.10.2011 s okamžitou platností.

Chovatelská stanice
Zápisní řád ČMKU; čl. III

1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.
2. Jedné osobě může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je vázáno na tuto osobu a je celoživotní.
3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno změnit.
4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména odchovaného jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.
6. Převod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost chovatelské stanice.
7. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením.
8. Registrace chovatelské stanice zaniká:
a) písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tím zaniká majiteli nárok na jakoukoli další ochranu názvu chovatelské stanice.
b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 ve Směrnici pro registraci chovatelských stanic.
c) není-li stanovený poplatek za registraci chovatelské stanice uhrazen do 2 měsíců po jejím odeslání z ČMKU chovateli, je název uvolněn pro další zájemce
9. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do 1 měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU.
10. Chovatelskou stanici nelze zapůjčit.
11. Administrativní postup při podání žádosti o registraci chráněného názvu chovatelské stanice a při případných změnách (převod na jiného majitele, změna jména chovatele, adresy atd.) je zakotven ve Směrnici pro registraci chovatelských stanic.