Servis pro členy

1. Budoucí chovatel při svém jednání vychází z ustanovení v Zápisního řádu KCHSČ.
2. Poradce chovu plní své povinnosti vůči chovateli vycházející ze Zápisního řádu KCHSČ, spolupracuje a řeší s chovatelem otázky týkající se chovu.
3. Držitelem feny je buď majitel, anebo osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou.
4. Chovatelem se rozumí fyzická osoba starší osmnácti let, která má registrován chráněný název chovatelské stanice a v době krytí a vrhu chovné feny je jejím držitelem.

1. O krycí list žádá budoucí chovatel nejméně 6 týdnů před plánovaným krytím poradce chovu (dále jen PCH).

2. PCH odešle budoucímu chovateli do 14 dnů po obdržení žádosti:
a) 3x krycí list
b) informační údaje o krycích psech schválených poradcem chovu
c) informace a doporučení k období krytí.

3. Do 14 dnů od krytí zašle majitel (držitel) feny poštou na adresu uvedenou na krycím listu PCH řádně vyplněný a podepsaný krycí list č.3 a nahlásí tak termín krytí a jméno psa, který fenu kryl.

4. PCH na základě potvrzeného krycího listu odešle do 14 dnů majiteli (držiteli) feny:
a) hlášení vrhu
b) informace a doporučení k období březosti feny a narození štěňat.

5. O narození štěňat je chovatel povinen informovat PCH a držitele psa do 10 dnů od narození štěňat formou hlášení vrhu, které odesílá poštou na adresu PCH a držitele psa.

6. PCH na základě hlášení vrhu odešle poštou do 10 dnů majiteli (držiteli) feny:
a) přihlášku vrhu s žádostí o přidělení zápisových čísel plemennou knihou ČMKJ
b) přílohu s uvedenými dokumenty, které se odesílají spolu s přihláškou vrhu na PK ČMKJ
c) informace a doporučení v době vrhu

7. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a poradci chovu do 75 dnů po krytí.

8. Chovatel odešle přihlášku vrhu s žádostí o přidělení zápisových čísel na plemennou knihou ČMKJ.

9. Chovatel odešle k zápisu štěňat do plemenné knihy ČMKJ přihlášku vrhu s přidělenými zápisovými čísly a označením štěňat čipováním; na základě doručené přihlášky vrhu vystaví ČMKJ průkazy původu.

KCHSČ zapůjčuje čtečky mikročipů v době předání štěňat chovatelem novým majitelům; o zapůjčení čtečky mikročipů si může chovatel zažádat u poradce chovu.
KCHSČ provádí kontrolu vrhu na žádost chovatele; kontrolu vrhu provádí poradce chovu.