Pracovní třída

V listopadu 2008 schválilo Předsednictvo ČMKU žádost našeho klubu o povolení otevírat pracovní třídu pro plemeno slovenský čuvač na výstavách národních, oblastních, klubových a speciálních – tedy na všech typech výstav mimo výstav mezinárodních. Prakticky to znamená, že na výstavách pořádaných v České republice s výjimkou výstav mezinárodních je nyní možné přihlásit slovenského čuvače do třídy pracovní, a to v případě, že čuvač má vystaven malý certifikát pro pracovní třídu.

Certifikát je možné získat, máte-li s čuvačem složenou jednu z následujících zkoušek z výkonu.

(dne 18. 2. 2011 schválilo Předsednictvo ČMKU návrh našeho klubu na rozšíření okruhu zkoušek, kompletní seznam je uveden dále):

  • podle Národního zkušebního řádu – ZM, ZVV-1, ZPS-1 (garantem těchto zkoušek a výstavcem malého certifikátu pro psy, kteří tyto zkoušky složili, je v Čechách Český kynologický svaz – ČKS a Moravskoslezský kynologický svaz na Moravě – MSKS);
  • podle zkušebních řádů Kynologické jednoty ČR Brno – ZPU-1, ZPU-2 a ZPU-S (garantem těchto zkoušek a výstavcem malého certifikátu pro psy, kteří tyto zkoušky složili, je Kynologická jednota ČR Brno – KJ ČR);
  • podle zkušebních řádů Kynologické jednoty ČR Brno pro pasení – HWT-TS (garantem těchto zkoušek a výstavcem malého certifikátu pro psy, kteří tyto zkoušky složili, je Kynologická jednota ČR Brno – KJ ČR);
  • podle Mezinárodního zkušebního řádu – IPO-V, FPr-1, IPO-1, FH-1 (garantem těchto zkoušek a výstavcem malého certifikátu pro psy, kteří tyto zkoušky složili, je ČKS a MSKS);
  • podle Zkušebního řádu Svazu záchranných brigád kynologů – ZZZ, ZZP-1, ZLP-1 (garantem těchto zkoušek je Svaz záchranných brigád kynologů ČR- SZBK).

Malý certifikát vystavuje garant zkoušek při předložení kopie průkazu původu psa a potvrzení o vykonání dotyčné zkoušky, které po úspěšném složení zkoušky vystaví rozhodčí. Kopie certifikátu se pak přikládá spolu s průkazem původu k přihlášce na výstavu a na jejím základě je pes zařazen do třídy pracovní.

poslední aktualizace 5. 5. 2016

Zkoušky podle Národního zkušebního řádu, podle zkušebního řádu Kynologické jednoty ČR Brno a podle Mezinárodního zkušebního řádu pořádá většina základních organizací ČKS (na Moravě MSKS). Kalendář zkoušek a kontakty na jednotlivé základní organizace a vedoucí zkoušek naleznete na webových stránkách ČKS – www.kynologie.cz nebo MSKS – www.msks.cz. Přehled zkoušek podle zkušebních řádů KJ ČR naleznete na www.kjcrbrno.cz Na těchto webových stránkách naleznete též jednotlivé zkušební řády a v nich náplně jednotlivých zkoušek. Zde naleznete i kontakty na osoby, které jsou pověřeny vystavováním certifikátů.

Informace o zkouškách podle Zkušebního řádu SZBK naleznete na webových stránkách www.zachranari.cz.

Zkoušek, po jejichž složení může čuvač obdržet malý certifikát, je mnoho. Jedná se výlučně o zkoušky z výkonu. Bohužel ČMKU nepovoluje vystavovat malý certifikát po složení zkoušek ovladatelnosti, povahových a vytrvalostních – t.j. ZZO (podle Národního zkušebního řádu), ZOP (podle zkušebních řádů KJ ČR Brno), BH (dle Mezinárodního zkušebního řádu) a VZ (dle Zkušebního řádu SZBK).

Pokud jde o zkoušky sportovní kynologie, nejjednodušší bude složit s čuvačem buď zkoušku ZPU-1, základní všeobecnou zkoušku ZM nebo stopařskou zkoušku FPr-1.

Lze doporučit též věnovat se ovčáckému výcviku a složit ovčáckou zkoušku HWT-TS.

Náplň zkoušky ZM (všeobecná zkouška základního minima podle Národního zkušebního řádu):

1. Stopa:
Stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá, min. 15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu.
2. Poslušnost:
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů)
b) ovladatelnost psa na vodítku (střelba)
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy)
d) aport volný (předmět psovoda)
e) odložení psa (vzdálenost 15 kroků)
3. Obrana:
a) průzkum terénu (30×40 kroků, dva zástěny)
b) označení pomocníka
c) ochrana psovoda
d) zadržení pomocníka (hladké, 25 kroků)
e) odolnost psa (náznak úderů)

Náplň zkoušky FPr-1 (stopařská zkouška prvního stupně podle Mezinárodního zkušebního řád):

– vlastní stopa nejméně 300 kroků dlouhá, 3 úseky, 2 lomy 90 stupňů, 2 předměty psovoda, nejméně 20 minut stará.

Náplň zkoušky ZPU-1 (zkouška pracovní upotřebitelnosti dle zkušebního řádu Kynologické jednoty Brno):

1. Základní část:
a) přivolání – volba ze 2 variant: – buď s předsednutím před psovoda nebo za pohybu k noze
b) ovladatelnost bez vodítka
c) sedni-lehni-vstaň (u nohy, bez vodítka)
d) štěkání (v sedě u nohy, bez vodítka)
e) aport volný (předmět psovoda)
f) skok vysoký (překážka 1 m, jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem)
g) skok šplhem (překážka typu A, jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s psovodem)
h) dlouhodobé odložení (vzdálenost 30 kroků, psovod v úkrytu)
ch) volitelný cvik – bud hlídání předmětu psovoda, nebo stopa vlastní 100 m dlouhá, 1x lom
v pravém úhlu, 2 předměty

2. Cviky skupinové a speciální (počet psů ve skupině 3-5, složení skupiny určuje rozhodčí):
a) ovladatelnost ve skupině bez vodítka
b) sedni-lehni-vstaň ve skupině bez vodítka
c) odložení za pochodu vleže
d) chůze po nepříjemném terénu na vodítku
e) lhostejnost k nárazovému zvuku

A jedno důležité administrativní upozornění na závěr všem, kteří chtějí s čuvačem skládat zkoušky, ale nejsou členy ČKS/MSKS (nejsou členy základních kynologických organizací ČKS/MSKS). Lze skládat zkoušky garantované ČKS/MSKS, i když nejste členy ČKS/MSKS. Při zkoušce je ale nutné se prokázat průkazkou Klubu chovatelů slovenských čuvačů, kterou obdrží každý nový člen, případně si o ni můžete zažádat na e-mailové adrese slovenskycuvaccz@gmail.com, a ústřižkem složenky potvrzujícím zaplacení členských příspěvků do KCHSČ (pokud chcete skládat zkoušky a nejste členy ČKS, plaťte členské příspěvky do KCHSČ výhradně složenkou!!!). Na ústřižku musí být výslovně uvedeno, že se jedná o členské příspěvky do KCHSČ na ten který rok, číslo účtu KCHSČ uvedené na průkazce se musí shodovat s číslem účtu, kam posíláte příspěvky. Jméno odesilatele na složence se musí shodovat se jménem člena na průkazce a doporučuji někam na ústřižek doplnit též číslo členské karty. Je nutné, aby psovod byl členem KCHSČ. ČKS neakceptuje, aby se psem skládal zkoušky nečlen.