Stanovy a řády

Činnost klubu se řídí dle stanov klubu, které jsou schváleny členskou schůzí, a příslušnými řády. Veškerá činnost Klubu musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy. S těmito dokumenty by se měl detailně seznámit každý člen Klubu chovatelů slovenských čuvačů.

Související dokumenty

Zápisní řád
Bonitační řád

Stanovy Klubu chovatelů slovenských čuvačů v České republice založeného v r. 1933, z.s.

Stanovy spolku

§ I.
Název a sídlo

Název spolku zní: Klub chovatelů slovenských čuvačů v České republice založený v roce 1933, z.s. (dále jen „KCHSČ“)
Sídlo: Všestudy 91, 277 46 Veltrusy

§ II.
Účel spolku

Klub chovatelů slovenských čuvačů v České republice založený v roce 1933, z.s. je v České republice výhradním následníkem a pokračovatelem prvního sdružení chovatelů slovenských čuvačů založeného v roce 1933 v Brně pod názvem „Spolek chovatelů tatranských ovčáckých psů“ veterinárním lékařem Prof. Antonínem Hrůzou.
KCHSČ vznikl dne 30. listopadu 1992 rozdělením původního „Klubu chovatelů slovenských čuvačů“ s celostátní působností (ČSFR) a sídlem v Bratislavě a to na základě písemné dohody v důsledku připravovaného rozdělení ČSFR.
KCHSČ působí na území České republiky.
Účelem spolku je:
dobrovolná zájmová činnost sdružující občany se zájmem o chov slovenských čuvačů,
starost o chov, rozvoj, pracovní a sportovní využití slovenského čuvače, včetně jeho propagace,
zasazování se za důstojné životní podmínky slovenských čuvačů, kteří jsou v majetku členů klubu.

§ III.
Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v § II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
vstupováním do republikových i mezinárodních kynologických sdružení,
vedením jednotné plemenné dokumentace,
správou plemenné knihy slovenského čuvače v České republice,
vystavováním průkazů původu pro štěňata slovenského čuvače členům KCHSČ,
pořádáním aktivit směřujících k propagaci plemene.
KCHSČ je oprávněn činnosti podle písmeno b) až d)v předchozím odstavci zajistit prostřednictvím jiné organizace apod.

§ IV.
Členství ve spolku

Členství v KCHSČ je dobrovolné:
Řádné,
Čestné,
kolektivní.
Členem KCHSČ se může stát každý občan, který má zájem o slovenského čuvače a nevyvíjí činnost v rozporu se stanovami KCHSČ a dalšími organizačními řády KCHSČ a FCI.
Osoby mladší 18 let se mohou stát členy KCHSČ pouze se souhlasem zákonných zástupců/zástupce.
Členem KCHSČ se může stát i cizí státní příslušník, nemá však právo hlasovat a být volen do výboru KCHSČ.
Do KCHSČ přijímá nové členy výbor KCHSČ nebo jím pověřený člen výboru a to na základě písemně projeveného úmyslu vstoupit do KCHSČ.
Členem KCHSČ se uchazeč stává zapsáním do seznamu členů KCHSČ.
Uchazeče o vstup do KCHSČ je možno odmítnout bez udání důvodu, uchazeč má právo se do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat k nejbližší členské schůzi KCHSČ. Proti rozhodnutí členské schůze není odvolání.
Čestného člena jmenuje členská schůze KCHSČ výhradně z řad osob, jež se významně zasloužily o slovenského čuvače nebo kynologii.
Členství KCHSČ zaniká:
doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
nezaplacení členského příspěvku a to v termínu do 1. března běžného roku,
vyloučením z KCHSČ o němž rozhoduje výbor na základě návrhu kteréhokoliv člena KCHSČ a po zvážení všech okolností. Vyloučený má právo odvolat se do 15 dnů od okamžiku, kdy se dozvěděl o svém vyloučení k nejbližší členské schůzi,
úmrtím,
zánikem KCHSČ,
případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
Návrh na vyloučení člena může podat v písemné formě kterýkoli člen. V návrhu musí být uvedeny okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést a doložit vše, co je mu ku prospěchu.

§ V.
Práva a povinnosti členů KCHSČ

Práva člena:
volit při členské schůzi KCHSČ, být volen do všech orgánů KCHSČ. Tato práva jsou omezena věkem nejméně 18 let. Tato práva nemá zahraniční člen,
podávat návrhy v odborných a organizačních otázkách týkajících se činnosti KCHSČ,
podávat žádosti a stížnosti v odborných a organizačních otázkách týkající se činnosti KCHSČ,
zúčastňovat se všech akcí pořádaných KCHSČ za stanovených podmínek pro danou akci,
zapisovat odchovy štěňat do plemenné knihy slovenského čuvače a obdržet od ní průkazy původu, pokud dodržuje všechny stanovy KCHSČ a všechny další řády týkající se chovu a zápisu štěňat. V opačném případě je možno zápis do plemenné knihy a vystavení průkazů původu odmítnout. Zodpovědnost za takový případ zůstává chovateli.
Povinnosti člena:
dodržovat stanovy KCHSČ,
dodržovat všechny řády ČMKU a podmínky chovnosti slovenských čuvačů u ČMKU,
dbát o důstojné podmínky života slovenských čuvačů,
odchovávat štěňata výhradně s průkazem původu,
šetrně hospodařit se svěřenými prostředky a předměty KCHSČ,
při zániku členství nebo odchodu z funkce v KCHSČ je člen povinen vrátit všechny svěřené předměty a prostředky a předat KCHSČ doklady a podklady jím vedené a zpracovávané.
Seznam členů KCHSČ je veřejný a je přístupný na internetových stránkách KCHSČ. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

§ VI.
Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
členská schůze,
výbor, v jeho čele stojí předseda,
kontrolní komise.

§ VII.
Členská schůze

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze všech jeho členů starších 18-ti let, v případě členů spolku mladších 18-ti let vykonává hlasovací práva na členské schůzi jejich zákonný zástupce. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
volí výbor a odvolává jej,
schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
rozhoduje o zániku spolku.
Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jejím konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání 10% členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů jsou si rovny.
Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s § VII, odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

VIII.
Výbor

Výbor je statutárním orgánem spolku. V čele výboru stojí předseda, kterého zvolil ze svých členů výbor. Za spolek navenek jedná předseda nebo tajemník, ve věcech finančních dále hospodář.
Výbor je pak zejména oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
Výbor je volen členskou schůzí na dobu 3 let.
Předseda výboru je povinen:
svolávat zasedání členské schůze,
vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
Funkce předsedy výboru a členů výboru zaniká:
písemným odstoupením zaslaným členské schůzi,
úmrtím člena,
zánikem spolku,
vyloučením člena členskou schůzí na základě řádně podaného návrhu,
případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Výbor je 5 členný. Členy výboru jsou:

Lucie Hanyková, nar. 16. 8. 1996, bytem Sulická 172, Sulice (předseda)
Ing. Petra Konečná, nar. 30. 3. 1977, bytem Suchdol 5, Vavřinec (poradce chovu)
Kateřina Ladman Rychetská, nar. 18. 6. 1979, bytem Všestudy 91 (tajemník)
Lukáš Ladman, nar. 3. 11. 1976, bytem Všestudy 91, Všestudy (hospodář)
Kateřina Buřičová, nar. 22. 8. 1997, bytem Sídliště 408, Nový Knín (člen výboru)

§ IX.
Kontrolní komise

Kontrolní komise má 3 členy. V čele komise stojí předseda, kterého zvolila ze svých členů komise.
Kontrolní komise je volena členskou schůzí na dobu 3 let.
Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru
Kontrolní komise má právo kontrolovat veškerou činnost klubu a dodržování vnitřních předpisů
Členové komise mají právo se účastnit všech jednání výboru.
Členy komise jsou:

Marcela Voldřichová, nar. 8.10.1957, bytem Čekanovská 1293, Praha 9
Ing. Dana Wojnarová, nar. 12. 8. 1960, bytem Česká 165, Lelekovice
Petr Navrátilík, nar. 16. 6. 1968, bytem Sojovice 206, Sojovice

§ X.
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
Spolek může být rozpuštěn pouze rozhodnutím členské schůze.

§ XI.
Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravované těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, především ust. §§ 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Stanovy byly schváleny dne 20. 4. 2019 shodou členů KCHSČ. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

V Praze dne 20. 09. 2020

Stanovy Klubu chovatelů slovenských čuvačů v České republice založeného v r. 1933, z.s.

Stanovy spolku

§ I.
Název a sídlo

1. Název spolku zní: Klub chovatelů slovenských čuvačů v České republice založený v roce 1933, z.s. (dále jen „KCHSČ“)
2. Sídlo: Všestudy 91, 277 46 Veltrusy

§ II.
Účel spolku

1. Klub chovatelů slovenských čuvačů v České republice založený v roce 1933, z.s. je v České republice výhradním následníkem a pokračovatelem prvního sdružení chovatelů slovenských čuvačů založeného v roce 1933 v Brně pod názvem „Spolek chovatelů tatranských ovčáckých psů“ veterinárním lékařem Prof. Antonínem Hrůzou.
2. KCHSČ vznikl dne 30. listopadu 1992 rozdělením původního „Klubu chovatelů slovenských čuvačů“ s celostátní působností (ČSFR) a sídlem v Bratislavě a to na základě písemné dohody v důsledku připravovaného rozdělení ČSFR.
3. KCHSČ působí na území České republiky.
4. Účelem spolku je:
a) dobrovolná zájmová činnost sdružující občany se zájmem o chov slovenských čuvačů,
b) starost o chov, rozvoj, pracovní a sportovní využití slovenského čuvače, včetně jeho propagace,
c) zasazování se za důstojné životní podmínky slovenských čuvačů, kteří jsou v majetku členů klubu.

§ III.
Hlavní činnost spolku

1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v § II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) vstupováním do republikových i mezinárodních kynologických sdružení,
b) vedením jednotné plemenné dokumentace,
c) správou plemenné knihy slovenského čuvače v České republice,
d) vystavováním průkazů původu pro štěňata slovenského čuvače členům KCHSČ,
e) pořádáním aktivit směřujících k propagaci plemene.
2. KCHSČ je oprávněn činnosti podle písmeno b) až d)v předchozím odstavci zajistit prostřednictvím jiné organizace apod.

§ IV.
Členství ve spolku

1. Členství v KCHSČ je dobrovolné:
a) řádné,
b) čestné,
c) kolektivní.
2. Členem KCHSČ se může stát každý občan, který má zájem o slovenského čuvače a nevyvíjí činnost v rozporu se stanovami KCHSČ a dalšími organizačními řády KCHSČ a FCI.
3. Osoby mladší 18 let se mohou stát členy KCHSČ pouze se souhlasem zákonných zástupců/zástupce.
4. Členem KCHSČ se může stát i cizí státní příslušník, nemá však právo hlasovat a být volen do výboru KCHSČ.
5. Do KCHSČ přijímá nové členy výbor KCHSČ nebo jím pověřený člen výboru a to na základě písemně projeveného úmyslu vstoupit do KCHSČ.
6. Členem KCHSČ se uchazeč stává zapsáním do seznamu členů KCHSČ.
7. Uchazeče o vstup do KCHSČ je možno odmítnout bez udání důvodu, uchazeč má právo se do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat k nejbližší členské schůzi KCHSČ. Proti rozhodnutí členské schůze není odvolání.
8. Čestného člena jmenuje členská schůze KCHSČ výhradně z řad osob, jež se významně zasloužily o slovenského čuvače nebo kynologii.
9. Členství KCHSČ zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
b) nezaplacení členského příspěvku a to v termínu do 1.března běžného roku,
c) vyloučením z KCHSČ o němž rozhoduje výbor na základě návrhu kteréhokoliv člena KCHSČ a po zvážení všech okolností. Vyloučený má právo odvolat se do 15 dnů od okamžiku, kdy se dozvěděl o svém vyloučení k nejbližší členské schůzi,
d) úmrtím,
e) zánikem KCHSČ,
f) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
10. Návrh na vyloučení člena může podat v písemné formě kterýkoli člen. V návrhu musí být uvedeny okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít
příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést a doložit vše, co je mu ku prospěchu.

§ V.
Práva a povinnosti členů KCHSČ

1. Práva člena:
a) volit při členské schůzi KCHSČ, být volen do všech orgánů KCHSČ. Tato práva jsou omezena věkem nejméně 18 let. Tato práva nemá zahraniční člen,
b) podávat návrhy v odborných a organizačních otázkách týkajících se činnosti KCHSČ,
c) podávat žádosti a stížnosti v odborných a organizačních otázkách týkající se činnosti KCHSČ,
d) zúčastňovat se všech akcí pořádaných KCHSČ za stanovených podmínek pro danou akci,
e) zapisovat odchovy štěňat do plemenné knihy slovenského čuvače a obdržet od ní průkazy původu, pokud dodržuje všechny stanovy KCHSČ a všechny další řády týkající se chovu a zápisu štěňat. V opačném případě je možno zápis do plemenné knihy a vystavení průkazů původu odmítnout. Zodpovědnost za takový případ zůstává chovateli.
2. Povinnosti člena:
a) dodržovat stanovy KCHSČ,
b) dodržovat všechny řády ČMKU a podmínky chovnosti slovenských čuvačů u ČMKU,
c) dbát o důstojné podmínky života slovenských čuvačů,
d) odchovávat štěňata výhradně s průkazem původu,
e) šetrně hospodařit se svěřenými prostředky a předměty KCHSČ,
f) při zániku členství nebo odchodu z funkce v KCHSČ je člen povinen vrátit všechny svěřené předměty a prostředky a předat KCHSČ doklady a podklady jím vedené a zpracovávané.
3. Seznam členů KCHSČ je veřejný a je přístupný na internetových stránkách KCHSČ. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
4. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

§ VI.
Orgány spolku

1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze,
b) výbor, v jeho čele stojí předseda,
c) kontrolní komise.

§ VII.
Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze všech jeho členů starších 18-ti let, v případě členů spolku mladších 18-ti let vykonává hlasovací práva na členské schůzi jejich zákonný zástupce. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí výbor a odvolává jej,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
e) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
f) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
g) rozhoduje o zániku spolku.
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jejím konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání 10% členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů si jsou rovny.
6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s § VII, odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

§ VIII.
Výbor

1. Výbor je statutárním orgánem spolku. V čele výboru stojí předseda, kterého zvolil ze svých členů výbor. Za spolek navenek jedná předseda nebo tajemník, ve věcech finančních dále hospodář.
2. Výbor je pak zejména oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
3. Výbor je volen členskou schůzí na dobu 3 let.
4. Předseda výboru je povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze,
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
5. Funkce předsedy výboru a členů výboru zaniká:
a) písemným odstoupením zaslaným členské schůzi,
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena členskou schůzí na základě řádně podaného návrhu,
e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
Výbor je 5 členný. Členy výboru jsou:
Ing. Petra Konečná, nar. 30.3.1977, bytem Suchdol 5, Vavřinec (předseda výboru)
Kateřina Rychetská, nar. 18.6.1979, bytem Všestudy 91 (tajemník)
Alena Kramářová, nar. 13.8.1964, bytem Sojovice 216 (poradce chovu)
Danuše Štruplová, nar. 30.5.1943, bytem Ještědská 39, Jablonec nad Nisou (hospodář)

§ IX.
Kontrolní komise

1. Kontrolní komise má 3 členy. V čele komise stojí předseda, kterého zvolila ze svých členů komise.
2. Kontrolní komise je volena členskou schůzí na dobu 3 let.
3. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru
4. Kontrolní komise má právo kontrolovat veškerou činnost klubu a dodržování vnitřních předpisů
5. Členové komise mají právo se účastnit všech jednání výboru.
6. Členy komise jsou:
Bc. Petr Sameš, nar. 1.9.1980, bytem Lipník 127 (předseda komise)
Mgr. Marie Moravanská, nar. 12.5.1956, bytem Drašarova 988, Beroun
Ing. Dana Wojnarová, nar. 12.8.1960, bytem Česká 165, Lelekovice

§ X.
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

1. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
2. Spolek může být rozpuštěn pouze rozhodnutím členské schůze.

§ XI
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravované těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, především ust. §§ 214-302 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Stanovy byly schváleny dne 12.12.2015 shodou členů KCHSČ.
Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

V Praze dne 3.12.2016

Stanovy Klubu chovatelů slovenských čuvačů v České republice založeného v r. 1933

Úvodní ustanovení
§1

1. Klub chovatelů slovenských čuvačů v České republice založený v roce 1933 (dále jen KCHSČ) je v české republice výhradním následníkem a pokračovatelem prvního sdružení chovatelů slovenských čuvačů založeného v roce 1933 v Brně pod názvem „Spolek chovatelů tatranských ovčáckých psů“ veterinárním lékařem Prof. Antonínem Hrůzou.
2. KCHSČ vznikl dne 30. listopadu 1992 rozdělením původního „Klubu chovatelů slovenských čuvačů“ s celostátní působností (ČSFR) a sídlem v Bratislavě a to na základě písemné dohody v důsledku připravovaného rozdělení ČSFR.
3. KCHSČ působí na území České republiky.
4. KCHSČ má sídlo: Všestudy 91, 277 46 Veltrusy.

Právní povaha a postavení klubu
§2

1. KCHSČ je dobrovolná zájmová organizace sdružující občany se zájmem o chov slovenských čuvačů.
2. KCHSČ je sdružením s právní subjektivitou, může svým jménem zavazovat se a nabývat práv.
3. KCHSČ může vstupovat do republikových i mezinárodních kynologických sdružení.

Poslání a cíle činnosti KCHSČ
§3

1. Cílem činnosti KCHSČ je starat se o chov, rozvoj, pracovní a sportovní využití slovenského čuvače, včetně jeho propagace.
2. Posláním KCHSČ je zasazovat se za důstojné životní podmínky slovenských čuvačů, kteří jsou v majetku členů klubu.

Povinnost KCHSČ
§4

1. KCHSČ je povinen:
a. vést jednotnou plemennou dokumentaci
b. spravovat plemennou knihu slovenského čuvače v České republice
c. vystavovat průkazy původu pro štěňata slovenského čuvače členům KCHSČ.
2. KCHSČ je oprávněn tyto činnosti podle §4, odst. 1., písmeno a) až c) zajistit prostřednictvím jiné organizace apod.

Členství v KCHSČ
§5

1. Členství v KCHSČ je dobrovolné:
a. řádné
b. čestné
c. kolektivní.
2. Členem KCHSČ se může stát každý občan, který má zájem o slovenského čuvače a nevyvíjí činnost v rozporu se stanovami KCHSČ a dalšími organizačními řády KCHSČ a FCI.
3. Osoby mladší 18 let se mohou stát členy KCHSČ pouze se souhlasem jednoho z rodičů.
4. Členem KCHSČ se může stát i cizí státní příslušník, nemá však právo hlasovat a být volen do výboru KCHSČ.
5. Do KCHSČ přijímá nové členy výbor KCHSČ nebo jím pověřený člen výboru a to na základě písemně projeveného úmyslu vstoupit do KCHSČ.
6. Členem KCHSČ se uchazeč stává zapsáním do seznamu členů KCHSČ.
7. Uchazeče o vstup do KCHSČ je možno odmítnout bez udání důvodu, uchazeč má právo se do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat k nejbližší členské konferenci KCHSČ. Proti rozhodnutí členské konference není odvolání.
8. Čestného člena jmenuje konference KCHSČ výhradně z řad osob jež se významně zasloužily o slovenského čuvače nebo kynologii.
9. Členství KCHSČ zaniká:
a. odhlášením písemnou formou
b. nezaplacení členského příspěvku a to v termínu do 1. března běžného roku
c. vyloučením z KCHSČ o němž rozhoduje výbor na základě návrhu kteréhokoliv člena KCHSČ a po zvážení všech okolností. Vyloučený má právo odvolat se do 15 dnů od okamžiku. kdy se dozvěděl o svém vyloučení k nejbližší členské konferenci.
d. úmrtím.

Práva a povinnosti členů KCHSČ
§6

1. Práva člena:
a. volit při členské konferenci KCHSČ, být volen do všech orgánů KCHSČ. Tato práva jsou omezena věkem nejméně 18 let. Tato práva nemá zahraniční člen
b. podávat návrhy v odborných a organizačních otázkách týkajících se činnosti KCHSČ
c. podávat žádosti a stížnosti v odborných a organizačních otázkách týkající se činnosti KCHSČ
d. zúčastňovat se všech akcí pořádaných KCHSČ za stanovených podmínek pro danou akci
e. zapisovat odchovy štěňat do plemenné knihy slovenského čuvače a obdržet od ní průkazy původu, pokud dodržuje všechny stanovy KCHSČ a všechny další řády týkající se chovu a zápisu štěňat. V opačném případě je možno zápis do plemenné knihy a vystavení průkazů původu odmítnout. Zodpovědnost za takový případ zůstává chovateli.
2. Povinnosti člena:
a. dodržovat stanovy KCHSČ
b. dodržovat všechny řády ČMKU a podmínky chovnosti slovenských čuvačů u ČMKU
c. dbát o důstojné podmínky života slovenských čuvačů
d. odchovávat štěňata výhradně s průkazem původu
e. šetrně hospodařit se svěřenými prostředky a předměty KCHSČ
f. při zániku členství nebo odchodu z funkce v KCHSČ je člen povinen vrátit všechny svěřené předměty a prostředky a předat KCHSČ doklady a podklady jím vedené a zpracovávané.

Orgány KCHSČ
§7

1. Nejvyšším orgánem KCHSČ členská konference:
a. řádná
b. mimořádná.
2. Dalšími orgány jsou“
a. výbor KCHSČ.
3. Členská konference se svolává:
a. řádná 1x do roka
b. mimořádná v případě, že o to požádá alespoň 1/3 členů a to písemnou formou.
4. Členskou je možno svolat formou:
a. celorepublikového shromáždění
b. oblastních členských shromáždění s volbou delegátů do celorepublikové konference.
5. Výbor KCHSČ:
a. z pověření členské konference řídí činnost KCHSČ
b. 1x do roka formou písemných pozvánek obsahujících program jednání nejméně 14 dní před termínem konference svolává řádnou členskou konferenci
c. svolává mimořádnou členskou konferenci buď v případě, že o to požádá písemně nejméně 1/3 členů KCHSČ, nebo v případě mimořádné potřeby d. schází se nejméně 1x do roka
e. svolává jej předseda nebo tajemník.
6. Návrhy na téma jednání členské konference je nutno podat nejpozději 7 dnů před termínem pořádání písemnou formou tajemníkovi KCHSČ. Návrhy předložené později budou projednány pouze v případě souhlasu členské konference.
7. Výbor KCHSČ má toto základní složení:
a. předsednictvo: předseda, tajemník, hlavní poradce chovu, hospodář
b. výbor: oblastní poradci chovu.
8. Volební období v KCHSČ je tříleté.
9. Do funkcí ve výboru předseda, tajemník a hospodář nesmí být současně voleni rodinní příslušníci, funkce v předsednictvu výboru nesmí být slučovány.
10. Jménem KCHSČ je oprávněn jednat:
a. předseda a tajemník KCHSČ
b. v záležitostech finančního charakteru také hospodář
c. v konkrétně stanovených případech výborem pověřený člen KCHSČ.

Způsob rozhodování
§8

1. Ve všech orgánech KCHSČ se rozhoduje hlasováním.
2. Každý člen má jeden hlas, to platí i pro kolektivního člena, s omezeními uvedenými v §6, odst. 1 a.
3. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných.
4. Orgány KCHSČ jsou usnášení schopné:
a. členská konference bez ohledu na počet účastníků, pokud byla splněna
podmínka včasného svolání ve shodě s těmito stanovami
b. výbor KCHČ při účasti nadpolovičního počtu členů.
5. Hlasování je možno uskutečnit také korespondenční formou.
6. Hlasování může být jak tajné, tak veřejné.
7. Do výboru klubu mohou být na klubové konferenci voleni pouze přítomní nebo řádně omluvení členové klubu.

Členská disciplína
§9

1. Kontrolu dodržování všech organizačních řádů KCHSČ provádí výbor. Ten je povinen v případě zjištěných nedostatků vhodným způsobem zasáhnout s přihlédnutím ke všem okolnostem porušení organizačních řádů a stanov KCHSČ.
2. V případě zvláště závažného porušení stanov a organizačních řádů KCHSČ je možno přistoupit až k vyloučení člena z KCHSČ či odmítnutí zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazu původu.
3. Rozhodnutí výboru KCHSČ ve věcech disciplinárních musí být členu sděleno prokazatelným způsobem.
4. Proti rozhodnutí výboru KCHSČ je možno se do 15 dnů odvolat k členské konferenci. Odvolání nemá odkladný účinek.

Závěrečné ustanovení
§10

Tyto stanovy KCHSČ neodporují ustanovením Mezinárodní kynologické federaci (FCI), k níž se KCHSČ hlásí.

Za Klub chovatelů slovenských čuvačů v České republice, založený v roce 1933
předsedkyně, Petra Konečná