Přihláška do klubu

UPOZORNĚNÍ! Po vyplnění a odeslání přihlášky se Vám musí zobrazit text s potvrzením o správném odeslání přihlášky. „Děkujeme! Vaše přihláška byla odeslána. V nejbližších dnech Vás budeme kontaktovat.“
V případě, že se Vám text neobjeví, přihláška nebyla správně odeslána a je nutné odeslání opakovat.
KCHSČ

Podmínky členství v Klubu chovatelů slovenských čuvačů

1. Podmínky členství se řídí stanovami Klubu chovatelů slovenských čuvačů v České republice založeného v roce 1933 (dále jen „KCHSČ“).

2. Pro vznik členství v klubu je nutné vyplnit povinné údaje ve formuláři „Přihláška do KCHSČ“ a souhlasit s podmínkami členství, a to se zpracováním a uchováváním osobních údajů pro potřeby členství v KCHSČ.

3. Zaškrtnutím políčka „udělení souhlasu“ žadatel o členství dává souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro účely evidence, korespondence a pro zasílání informačních materiálů KCHSČ a se zveřejněním uvedených osobních údajů, a to na dobu neurčitou nejdéle však po dobu členství v klubu.

4. Za osobní údaj se nepovažují jednotlivé údaje o chovaných psech, jde zejména o jména vlastněných psů, čísla zápisů v plemenné knize, data narození psů, bonitační kódy, údaje a dokumentace o zdravotním stavu psů, fotodokumentace, průkazy původu psů, název chovatelské stanice; jejich zveřejnění je možné například na klubových webových stránkách, v katalogu chovných jedinců, seznamu psů s vykonanou zkouškou atd.

5. Na základě takto řádně vyplněného a odeslaného formuláře žadatel po přijetí za člena podle § 5 odst. 5 stanov KCHSČ obdrží na jím uvedený e-mail variabilní symbol pro platbu k uhrazení členského příspěvku ve výši 300,- Kč na kalendářní rok. Poplatek se hradí převodem nebo běžnou poštovní poukázkou A, na účet KCHSČ číslo: 2301418389/2010, variabilní symbol obdržený e-mailem.

6. Odesláním vyplněného formuláře a uhrazením poplatku žadatel projevuje vůli stát se členem KCHSČ.

7. Členství vzniká připsáním platby na účet klubu. Členské výhody lze využívat dnem vzniku členství. Nový člen je zveřejněn v seznamu členů klubu na webových stránkách s uvedením členského čísla, jména a místa bydliště. Do 15 pracovních dnů po ověření platby bude novému členu poštou odeslán členský průkaz s uvedením dne vzniku členství.

8. Osobní údaje člena klubu se zaevidovávají v databázi klubu; zpracování může být prováděno manuálně nebo automaticky.

9. Člen klubu je oprávněn kdykoliv své členství zrušit, a to na základě prohlášení o ukončení členství odeslaného na e-mail slovenskycuvaccz@gmail.com. Členství zaniká podle § 5 odst. 9 stanov KCHSČ. S ukončením členství zaniká nárok na využití výhod poskytovaných klubem. Veškeré zveřejněné osobní údaje člena budou z webových stránek odstraněny do 21 pracovních dnů a KCHSČ odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze.

10. Člen klubu je povinen co nejdříve informovat KCHSČ o každé změně svých osobních údajů uvedených ve formuláři „Přihláška do KCHSČ“. O změnu svých osobních údajů žádá člen odesláním změn osobních údajů na e-mailovou adresu slovenskycuvaccz@gmail.com. KCHSČ nenese odpovědnost za případné nedostatky způsobené neprovedením aktualizace osobních údajů člena klubu.