Bonitace

1. Bonitace je úkon spočívající v posouzení psa nebo feny ve věku od 15 měsíců. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která slouží k určení chovné upotřebitelnosti jedince, a to na základě porovnání poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách jedince s platným standardem FCI. Bonitace je prováděna především proto, aby pomohla vytvořit podmínky pro sestavení vhodných chovných párů, tj. spojování jedinců, kteří nemají žádnou společnou vadu. Selekce takto v chovu prováděná pak směřuje k podporování žádaných znaků a potlačuje znaky nežádoucí. Bonitace současně slouží ke shromažďování poznatků o kvalitě chovu a jako pomůcka dalšího rozvoje plemene.

2. Absolvování bonitace je podmínkou pro zařazení jedince do chovu.

3. Bonitace organizuje výbor KCHSČ nejméně dvakrát ročně, o termínu a místě jejich konání informuje nejpozději 45 dní před konanou akcí prostřednictvím klubových internetových stránek.

4. Poplatek za bonitaci:
a) člen KCHSČ – zdarma
b) nečlen hradí částku 300,- Kč při podání přihlášky k bonitaci.

5. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci, kteří:
a) jsou k bonitaci řádně přihlášeni
b) mají platný průkaz původu FCI, u importovaných jedinců včetně registrace v Plemenné knize ČMKU nebo ČMKJ
c) prokáží svou identitu buď čitelným tetovacím číslem shodným s číslem uvedeným v průkazu původu, nebo čipem, jehož číslo je zapsáno v průkazu původu. Pokud je pes/fena pouze čipován/a, musí být tato skutečnost oznámena v přihlášce k bonitaci
d) mají platný očkovací průkaz/pas a platná předepsaná očkování. Ostatní veterinární podmínky určuje příslušná krajská nebo městská veterinární správa
e) jsou v dobrém fyzickém stavu
f) v den bonitace dosáhli věku 15 měsíců, horní věková hranice není omezena
g) absolvovali vyšetření RTG DKK po dovršení 12 měsíců či později a jejichž RTG snímek byl vyhodnocen kterýmkoliv posuzovatelem v ČR s licencí KVL ČR.

6. KCHSČ přijímá přihlášky k bonitaci on-line nebo v písemné formě zaslané poštou společně s doklady uvedenými v bodě 7.

7. K přihlášce je nutné přiložit:
a) kopii průkazu původu (oboustrannou)
b) kopii dokladu vyhodnocení RTG DKK kterýmkoli posuzovatelem v ČR s licencí KVL ČR
c) člen – kopii dokladu o zaplacení členského příspěvku
d) nečlen – kopii dokladu o zaplacení poplatku za bonitaci.

Bez těchto dokladů a nesprávně vyplněných údajů nemůže být přihláška přijata.

Adresa pro odeslání přihlášek:
Kramářová Alena
Sojovice 216
294 75 Sojovice
Po dohodě můžete zaslat přihlášku s doklady i elektronicky na adresu:
kramarova@slovenskycuvac.cz
Telefonní kontakt: 603 211 029

Poplatek za bonitaci pro nečlena 300,- Kč
Číslo účtu: 2301418389/2010
Variabilní symbol: 3002
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno majitele psa.